ฝ่ายบริหารกลาง

เกี่ยวกับฝ่าย

มีขอบข่ายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผน การพัฒนาระบบงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลงานและแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารกลางมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจของสถาบันที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โดยมีผู้จัดการฝ่าย ประเภทอำนวยการระดับสูง เป็นผู้บังคับบัญชา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการบัญชีการเงิน งานพัสดุ การบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมาย  อาคารสถานที่และงานธุรการยานพาหนะ

โครงสร้างฝ่าย

นายเจนณิพัฒน์ ยะอนันต์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
อีเมล : jeniphathny@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4110

-

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ
อีเมล : -
โทร : 02-5775100 ext. 4116

นายทศพร เอียดคง

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อีเมล : tosporn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4109

-

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ
อีเมล : -
โทร : 02-5775100 ext. 1101