ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

เกี่ยวกับฝ่าย

ภารกิจหลักของฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

ภารกิจหลักที่ 1 การบริหารกิจการของเครือข่ายมาตรวิทยาเคมี เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เครือข่ายมาตรวิทยาเคมีดำเนินกิจกรรมในด้านที่สำคัญ และที่จำเป็นเร่งด่วนสอดรับกับนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ

ภารกิจหลักที่ 2 การพัฒนาระบบมาตรวิทยาเคมีของหน่วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ระบบมาตรวิทยาเคมีของหน่วยงาน ที่มีศักยภาพได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ภารกิจหลักที่ 3 การพัฒนาวัสดุอ้างอิงและโปรแกรมทดสอบความชำนาญ เพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาวัสดุอ้างอิง และการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สนองความต้องการของหน่วยงานภายในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

เพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ สถาบันฯ ได้กำหนดพันธกิจดังนี้

 1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ
 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
 4. เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนา และพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 2. บุคลากรด้านมาตรวิทยาได้รับการพัฒนา และสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติทั้งในและต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และจำนวนที่พอเพียงต่อความต้องการของประเทศ
 5. กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 6. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการมาตรวิทยาได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้อยู่ในระบบงาน กลุ่มบุคคลผู้จะเข้าสู่ระบบงานในอนาคต และกลุ่มบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยา เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 7. กลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดการค้าโลกสูงขึ้น
 8. รัฐบาลสามารถให้มาตรวิทยาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

โครงสร้างบุคลากร

ดร.กิตติยา เชียร์แมน

รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
อีเมล : kittiya@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ex 5700

นางสาวรติรัตน์ สินวีรุทัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ
อีเมล : ratirat@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ex 5300

ดร.ภัทรภร มอริส

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ
อีเมล : phattaraporn@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5701

ดร.จีรพา  บุญญคง

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี
อีเมล : cheerapa@nimt.or.th
โทร :
02 026 5400 ex 5503

ดร.สุทธินันท์  แต่บรรพกุล

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี
อีเมล : sutthinun@nimt.or.th
โทร : 02 026 5400 ต่อ 5409