กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541  ภารกิจหลักของกลุ่มงาน คือการรักษาและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานปฐมภูมิทางด้านเสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นเหนือเสียง รวมไปถึงการสอบกลับได้ (Traceability) นอกจากนี้ ทางกลุ่มงานยังได้มีการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การสอบเทียบไมโครโฟน การสอบเทียบเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง (Sound Calibrator) การสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) การสอบเทียบ Accelerometer การสอบเทียบ Vibration Meter การสอบเทียบ Charge Amplifier การสอบเทียบ Vibration Calibrator การสอบเทียบ Shock Sensor การวัดเสียง cabin noise ภายในรถยนต์ การวัดเสียงรบกวนของเครื่องใช้ไฟฟ้า การวัดการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สายรัดเข็ดขัดนิรภัย การวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุ การสอบเทียบ Ultrasound Power เป็นต้น

 

รูปที่ 1 Timeline ของกลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน

โครงสร้างบุคลากร

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย

รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Email : anusorn@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100

นายไพโรจน์ รัตนางกูร

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน
Email : pairoj@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 404

นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ
Email : surat@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 403

ดร.ญาดา จันทรภาโส

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : yada@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 407

นางสาวปาณิศรา คงถาวร

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : panisara@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 402

ดร.พัชริญา เพชรผ่อง

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : patchariya@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 406

นางสาวอริญชยา พันธุ์พำนัก

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : arinchaya@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 403

นายอธิราช ทองบุญ

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาชำนาญการ
Email : athirach@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 405

นางสาวิตรี ศรีสัจจารักษ์

ตำแหน่ง : นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
Email : sawitri@nimt.or.th
Tel. : +66 2354 3700 ext. 406

กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่