คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประธานและรองประธานมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 66

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ประธาน)
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รองประธาน)

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

นายลวรณ แสงสนิท
ปลัดกระทรวงการคลัง
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายกีรติ รัชโน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายณัฐพล รังสิตพล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
-
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายดนุชา พิชยนันท์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายสนั่น อังอุบลกุล
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการโดยตำแหน่ง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

-
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
พันโท เทพจิต วีณะคุปต์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายยุทธนา เจียมตระการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(กรรมการและเลขานุการ)