คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประธานและรองประธานมาตรวิทยาแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 63

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

พลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(กรรมการและเลขานุการ)