กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

กลุ่มงานสื่อสารองค์การ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นกลุ่มงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยรวมส่วนงานประชาสัมพันธ์และส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ไว้ภายใต้กลุ่มงานเดียวกัน ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านงานสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันที่มีต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ในทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุตามเป้าประสงค์

ประกอบด้วย 2 ส่วนงานหลัก ได้แก่

  1. ส่วนงานประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (Internal Public Relations) และประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร (External Public Relations)
    ทำหน้าที่บริหารจัดการ วางแผนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ (PR Campaign) ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และดำเนินการถ่ายทอดกิจกรรมเหล่านั้นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสถาบันไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงภาคประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างสัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  2. งานวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Office) ดูแลด้านการต่างประเทศ ทำหน้าที่บริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นสากลและได้รับการยอมรับบนเวทีนานาชาติ รับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือระหว่าง มว. และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ประสานงานในฐานะประเทศสมาชิกเพื่อความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี โดยสร้างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน กับทุกภาคส่วนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือ และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนด้านการสื่อสารองค์การและกิจกรรมสังคม โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทและสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสถาบันอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบัน

วัตถุประสงค์
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร สร้างค่านิยม และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสถาบันกับสาธารณชน ผ่านการสื่อสารหลายช่องทางก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร บุคลากรสถาบัน กับสื่อมวลชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3. แสดงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และเผยแพร่ศักยภาพของสถาบันไปสู่สาธารณชน

 

 

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวฐานิยา คัมภิรานนท์

ตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การ
อีเมล : thaniya@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 Ext. 1350

งานประชาสัมพันธ์

นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

ตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล : prasit@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ext. 4226

นางสาววัชรีพร กลิ่นขจร

ตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
อีเมล : watchareeporn@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ext. 4227

นางสาวชณิกชา จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง : พนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
อีเมล : chanikcha@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ext. 4208

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
อีเมล : khattiyanee@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ext. 4250

นางสาวธณักพร นนทชาติ

ตำแหน่ง : พนักงานวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อีเมล : thanakporn@nimt.or.th
โทร : 0 2577 5100 ext. 4204

ข่าวสารและกิจกรรม