กลุ่มงานสารบรรณและการประชุม

ความหมายของงานสารบรรณ
“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดัง ๘๕ ข้อ

 

โครงสร้างบุคลากร

นางสาวลักขณา ตระกูลทับทิมดี

กำกับดูแลกลุ่มงานสารบรรณและการประชุม
อีเมล : lukkana@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2222

นางสาวนฤมล สถานุทัศน์

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณชำนาญการ
อีเมล : narumon@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2351

นางสาวขัตติยานี กลิ่นมาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณชำนาญการ
อีเมล : khattiyanee@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2352

นางสาวนันทกา บุตรวัน

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณปฏิบัติการ
อีเมล : nantaka@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2354

นางสาวรมย์รสกร ขุนพลพิทักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณปฏิบัติการ
อีเมล : romrossakorn@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2351

นางสาวพิชชาพร เปรื่องประดิษฐ์

ตำแหน่ง : พนักงานสารบรรณปฏิบัติการ
อีเมล : pitchapornp@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2350

นางสาวดวงกมล คุ้มศรี

ตำแหน่ง : พนักงานระบบคุณภาพปฏิบัติการ
อีเมล : doungkamolk@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1338

นางพรชนก จรรยาวดี

ตำแหน่ง : พนักงานระบบคุณภาพชำนาญการ
อีเมล : pornchanok@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1339

นายสิทธรัฐ ไทรวิจิตร

ตำแหน่ง : เลขานุการปฏิบัติการ
อีเมล : sittarats@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1354

นางสาวมนัญชยา แสงแดง

ตำแหน่ง : เลขานุการปฏิบัติการ
อีเมล : manunchayas@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 4216

นางสาวเขมจิรา คำจุมพล

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กสป.
อีเมล : khemjirak@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2354

นางสาวณัฏฐณิชา มณีวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กสป.
อีเมล : nattanicham@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2350

นางสาวสร้อยอารญา อินทรพรหม

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ กสป.
อีเมล : soiarayai@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 2351