คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คู่มือ recruitment
คู่มือฝึกอบรม

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
คู่มือการขอใช้บริการอบรมนอกสถานที่
คู่มือการใช้บริการฝึกอบรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ