ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

เกี่ยวกับฝ่าย

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านเชิงกล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานภายในประเทศ ตลอดจนถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัดเชิงกลไปยังผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการสอบเทียบภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเชิงกลเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถด้านการผลิตและบริการซึ่งจะสร้างผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ

โครงสร้างบุคลากร

นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล

อีเมล : wirun@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2201

นายทัศนัย แสนพลพัฒน์

นักมาตรวิทยาเชี่ยวชาญ

อีเมล : tassanai@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2236

ดร. ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

อีเมล : chompoonoot@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2203, 1113, 1114

นายณัฐพล แสนคำ

หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ

อีเมล : nattapon@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2238

ดร. ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล

อีเมล : patipat@nimt.or.th

โทร : 02 577 5100 ต่อ 2206

Highlight