ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (24-25 มีนาคม 2016)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม๋” เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ทิศทางการดำเนินงาน การปรับตัวในแบบอย่างเดียวกันภายใต้ค่านิยมหลัก “I AM NIMT” เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของสถาบันที่ตั้งไว้  นอกจากนั้นจะเป็นการให้ความรู้ที่พนักงานต้องทราบ รวมถึงกฎระเบียบ กติกา ข้อบังคับ และสวัสดิการต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมในหลักธรรมาภิบาล : ด้านปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกด้วย  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี