กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หารือด้านมาตรวิทยา (15 มิถุนายน 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารและนักมาตรวิทยา  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  รองผู้อำนวยการกองมาตรวิทยา และเจ้าหน้าที่แผนกมาตรวิทยา กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ในโอกาสประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่าง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (กระทรวงกลาโหม) กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี