ประมวลภาพงานครบรอบ 20 ปี มว.

สัมมนาวิชาการในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561  เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 “2 ทศวรรษ  แห่งการขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา”  ณ ห้องมณียา บอลรูม โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ


เยี่ยมคารวะผู้แทนกระทรวงวิทย์ (7 มิถุนายน 2561)


พิธีฉลองวาระครบรอบ 20 ปี มว. และพิธีเปิดอาคารพัฒนาและผลิตวัสดุอ้างอิง (8 มิถุนายน 2561)


เปิดประตูมาตรวิทยา 2561


กิจกรรมการประกวดโครงงานสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ 20 ในหัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”