แถลงข่าว “บัญชีนวัตกรรมไทย” (28 มีนาคม 2559)

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานเปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  จนนำไปสู่การสร้างรายได้ และทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ  โดย มว. ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ภายใต้ชื่อ “วัสดุอ้างอิงรับรอง Thailand Reference Material : TRM) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ