พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บท (9 เมษายน 2559)

ดร. พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ  โดยมีวาระสำคัญคือ พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม