อบรม ISO 9001: 2015 (22 เมษายน 2559)

ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง  จัดอบรม “แนวทางในการวางแผนและเตรียมการในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015”  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน มว. โดยคุณภัคณอร  ภัครักสรธนาภา เจ้าหน้าที่จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระหว่าง ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015  รวมทั้งสามารถนำความรู้ตามข้อกำหนดระบบคุณภาพและการตรวจติดตามคุณภาพภายในไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี