รอบรู้เรื่องกฎหมายกับ ฝบ. (28-29 เมษายน 4 พฤษภาคม 2559)

นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านงบประมาณ ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริหารงานกลาง  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน มว. โดยนายสุพัฒน์  นาครัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงบประมาณ  สำนักงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี