กรมอู่ทหารเรือ เยี่ยมชม (29 เมษายน 2559)

นางมลฤดี  เรณูสวัสดิ์  นักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับข้าราชการจากกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ ทดสอบวัสดุ และการควบคุมคุณภาพการซ่อมและสร้างเรือ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายหน่วยงานไปยังพื้นที่สัตหีบ  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี