ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชม (29 เมษายน 2559)

นางมลฤดี  เรณูสวัสดิ์  นักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยามิติ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากห้องปฏิบัติการจริง  ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี