กิจกรรม KM ครั้งที่ 1/2561 : การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพและเทคนิคการสอนงาน วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย.61 โครงความร่วมมือระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพและเทคนิคการสอนงาน (Effective Supervisor & Coaching Skill) เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่ม (อำนวยการต้น)และเตรียมความพร้อมพนักงานระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ชำนาญการ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการบริหารงานขององค์กร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในhttp://km.nimt.or.th/?p=1525