ทำบุญปีใหม่ และ ผมว. พบปะพนักงาน (27 ธันวาคม 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  ตามด้วยการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และการพบปะพูดคุยกับพนักงาน  พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินงานของสถาบันในอนาคต  เพื่อให้งานของสถาบันดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารสำนักงานกลาง และอาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

บรรยากาศในห้องประชุม พิธีการตอนเช้า และการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกัน

บรรยากาศการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม