ความร่วมมือหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17-21 มีนาคม 2562)

ด้วยบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. กับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา ของ มข. รวมถึงบุคลากรภายนอกซึ่งสนใจในหลักสูตรด้านมาตรวิทยา นั้น  ในการนี้ มว. และ มข. ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์เคมีขึ้น สำหรับฝึกอบรมให้แก่นิสิต มข. และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะด้านมาตรวิทยาให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว  โดยวิทยากรจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้แก่ นายเจษฎา  วงศาโรจน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสอบเทียบ Vernier Caliper และ Micrometer เบื้องต้น” นายมนต์ชัย  มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 เบื้องต้น” ดร.ทัศนีย์  ไพรรื่นรมย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรวิทยาความดันเบื้องต้น” ดร.กิตติยา  เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดทางเคมี (Analytical Method validation) ดร.ศริญญา  ปะสะกวี นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสอบเทียบ Oscilloscope” และนางปทุมพร  รองเรืองธรรม นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การวัดค่าความเป็นกรด-เบส ให้มีความถูกต้องและการดูแลรักษาเครื่องวัด pH” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น