ความร่วมมือหลักสูตรมาตรวิทยาเพื่อวิศวกรเคมี (10-14 มิถุนายน 2562)

ด้วยบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี)  ซึ่งมีวัตถประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา ของ มทร. ธัญบุรี  รวมถึงบุคลากรภายนอกซึ่งสนใจใหลักสูตรด้านมาตรวิทยา นั้น  ในการนี้ มว. และ มทร. ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาเพื่อวิศวกรเคมีขึ้น สำหรับฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมเคมี มทร. ธัญบุรี ที่มีความสนใจ  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะด้านมาตรวิทยาให้นักศึกษาดังกล่าว  โดยได้รับเกียรติจาก นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ” ดร.นฤดม นวลขาว พนักงานประสานอบรมชำนาญการ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ บรรยายเรื่อง “ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น” นางสาวจรวยรัตน์  เหย่ากุลบดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง  ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยาอุณหภูมิเบื้องต้น” นางสาวทัศนีย์  ไพรรื่นรมย์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยาความดันเบื้องต้น” ดร.ปฎิพัทธ์  วงค์เทพ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยาการวัดระดับเบื้องต้น” และ ดร.ธีรารักษ์  ชินารักษ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ห้องปฏิบัติการการไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล บรรยายเรื่อง “มาตรวิทยาการไหลเบื้องต้น” ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562