งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (9 ธันวาคม 2562)

ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (The United Nations : UN)  มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) โดยในปีนี้รัฐบาลร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรรับรู้การทุจริต (CPI)  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  ในการนี้นายทศพร  เอียดคง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง และนายมรณพ  ติณสิริสุข พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี