มว.- สตช. หนุนระบบมาตรวิทยาสร้างศักยภาพบังคับใช้กฎหมายผู้ขับขี่ “เมาแล้วขับ”

มว. จับมือ สตช.จัดพิธีแถลงข่าว “โครงการเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” ด้วยระบบมาตรวิทยา” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพันธกิจไปสู่ภาคสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจในเทคนิคและกระบวนการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตลอดจนการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อบังคับทางด้านกฎหมาย พร้อมส่งมอบ วัสดุอ้างอิงประเภทก๊าซแอลกอฮอล์มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจราจร (บก.จร.) ถ. วิภาวดีรังสิต

ปัจจุบันประเทศไทย มีอัตราการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ จากอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยมีสาเหตุหลักจากการเมาแล้วขับ เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อ 1(1) การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ ให้ใช้เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจ (Breath Analyzer Test) ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนำมาใช้ปฏิบัติแล้วเป็นเวลากว่า 24 ปี แต่อัตราการเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมอัตราการสูญเสียจากการเมาแล้วขับได้ถึงแม้จะมีการประกาศใช้กฎหมาย คือ ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและปฏิเสธไม่ได้ว่าความน่าเชื่อถือของค่าการวัดจากเครื่องมือที่อ่านได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่มั่นใจในการจับกุมที่อาจจะนำมาซึ่งข้อพิพาทในกรณีผลการตรวจวัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ ดังนั้นหากผู้บังคับใช้กฎหมายมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและการดูแลรักษาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ รวมถึงเครื่องมือได้รับการสอบเทียบตามหลักการทางมาตรวิทยาแล้ว จะส่งผลให้ผู้บังคับใช้กฎหมาย ณ จุดตรวจวัดปริมาณระดับแอลกอฮอล์ในเลือด สามารถบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้อย่างจริงจัง ทำให้จำนวนผู้ขับขี่ที่เมาสุราบนท้องถนนลดลง

ด้วยเหตุนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบการวัดของชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ได้มีแนวคิดริเริ่มโครงการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการจัดทำ “โครงการเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” ด้วยระบบมาตรวิทยา”  เพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุอ้างอิง (TRM) สำหรับใช้ทวนสอบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ให้สามารถวัดค่าได้ถูกต้องในการใช้งาน รวมถึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งาน และดูแลเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน  ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจที่จะนำมาบังคับใช้กับประชาชนว่าจะให้ผลการตรวจวัดที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำขณะใช้งาน เนื่องจากมีการสอบกลับได้ทางการวัด (Measurement Traceability ) ที่อ้างอิงหน่วย SI ที่นานาชาติยอมรับ ตลอดจนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการส่งมอบนวัตกรรมวัสดุอ้างอิงประเภทก๊าซแอลกอฮอล์มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลิตโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และพร้อมใช้งานได้ทันที โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ใกล้จะถึงนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พันธกิจของโครงการดังกล่าว มว. และ สตช. จึงมีแนวคิดการจัดพิธีแถลงข่าว “โครงการเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย “เมาแล้วขับ” ด้วยระบบมาตรวิทยา” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพันธกิจไปสู่ภาคสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจในเทคนิคและกระบวนการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตลอดจนการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้เป็นข้อบังคับทางด้านกฎหมาย  โดยพิธีแถลงข่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจราจร (บก.จร) ถ. วิภาวดีรังสิต โดยมี นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุอ้างอิงประเภทก๊าซแอลกอฮอล์มาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ พล.ต.ต. คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการตำรวจจราจร ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ทวนสอบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำในการใช้งานต่อไป