มว. ร่วม MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง (23-24 มกราคม 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ตำบลวังด้ง และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ในการนี้ดร.ปราณี พฤกพัฒนาชัย นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ และดร.รัตนา  ชื่นชม นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง จิตอาสาจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย