มว. ร่วมต้าน COVID-19

มว. ร่วมต้านโควิด-19 ด้วยมาตรการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการช่วยเหลือชุมชน/โรงพยาบาล มาตรการด้านการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน รวมถึงมาตรการที่ มว. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 และสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อใช้กำจัดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เสี่ยง