ประชุมการเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการสถาปนาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัด สอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 มิถุนายน 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการประชุม การเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการสถาปนาและถ่ายทอดค่ามาตรฐานการวัด สอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์   การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์  ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง พอเพียงที่จะใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการดังกล่าว  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งมอบวิธีการวัด มาตรฐานการวัดแห่งชาติ สำหรับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้การรับรองะยืนยันความถูกต้อง เครื่องมือมาตรฐานทางการแพทย์ บ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการ ด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี มาตรวิทยาทางการแพทย์ ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี