กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ค่ายสุรสีห์ (7 ตุลาคม 2563)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน มว.เข้ารับฟังการบรรยาย พร้อมเยี่ยมชมดูงาน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่น้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน 5 พระราชปรัชญามาเป็นแนวทางปฏิบัติอันได้แก่ น้ำคือชีวิต ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ขาดทุน คือกำไร ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำแนวทางพระราชปรัชญาที่พระราชทานไว้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป