สถาบันมาตรวิทยาร่วมจัดอบรม GAP ยกระดับเกษตรกรคลองสี่ (22 มีนาคม 2564)

ปัจจุบันตลาดค้าข้าวในเวทีโลกและอาเซียนมีการแข่งขันสูง โดยมีการนำข้อกำหนดทางเทคนิคมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า (Technical barrier to Trade) แทนข้อกำหนดทางภาษี  ประเทศที่สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าจึงมีความได้เปรียบ  ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก  แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่ท้าทายเช่น ประเทศคู่แข่งทางการค้ามีศักยภาพในการผลิตข้าวสูงขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ มีผลผลิตต่อไร่สูงแต่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า  อีกทั้งปัจจัยที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม รสนิยม และความต้องการของผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยด้วยการพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน การแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ และมีตรารับรองมาตรฐาน ซึ่งต้องใช้ข้าวเปลือก GAP (Good Agricultural Practices) เป็นวัตถุดิบ เพื่อนำไปสู่การผลิตข้าวสารที่มีความปลอดภัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ร่วมจัดกิจกรรมจัดอบรมภายใต้ 2 โครงการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าวจากชุมชน สนับสนุนเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้  ข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าวจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผลิตภัณฑ์ GAP กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนพึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์ คลองสี่ จ.ปทุมธานี

ภายใต้ “โครงการพื้นฐานทางคุณภาพของข้าวไทยสู่ชุมชน”  บริหารงานโดย ดร.จรัญ  ยะฝา หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ดร.จีรพา บุญญคง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เชิญวิทยากร นายณัฐพล  บุญผ่อง และนายพุทธิมน  หาดไธสง เจ้าหน้าที่จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

และภายใต้ “โครงการ การลดต้นทุนกระบวนการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ การสร้างงานเพิ่มรายได้ด้วยผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสินค้า OTOP ของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” บริหารงานโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์  จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรนภิส  แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริหารวิชาการ และ ผศ.ฐิตยา  ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มทร. ธัญบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคุณประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

โดยภายใต้โครงการทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการที่ให้เกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่สามารถพัฒนาและยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ สามารถเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่มีศัตรูพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อน ทำให้ คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพ หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นในสินค้า เกษตรและอาหารของประเทศ