โครงการเปรียบเทียบผลการวัด ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ฝ่ายมาตรวิทยามิติได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถการวัดทั้งในประเทศและเข้าร่วมการเปรียบเทียบการวัดระหว่างประเทศมาโดยตลอด เพื่อยืนยันถึงความสามารถการวัดอันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ โดยในปีพ.ศ. 2564 ฝ่ายมาตรวิทยามิติได้จัดโครงการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศดังรายการต่อไปนี้

  • ไม้บรรทัด (ปิดรับสมัคร)
  • ตลับเมตร (ปิดรับสมัคร)
  • โต๊ะระดับ (ปิดรับสมัคร)
  • พินเกจ (ปิดรับสมัคร)
  • Optical flat (ปิดรับสมัคร)
  • Optical Parallel (ปิดรับสมัคร)
  • Glass hemisphere (ปิดรับสมัคร)
  • Cylindrical square (ปิดรับสมัคร)
  • Roughness specimen (ปิดรับสมัคร)
  • Roughness measuring instrument (ปิดรับสมัคร)

หากสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ที่คุณวิชชุดา โทร 02-5775100 ต่อ 1209 หรือ witchuda@nimt.or.th