มว. ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมฯ (8 เมษายน 2564)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการจัดงาน “การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างคนดีเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เหมาะกับสังคมไทย เป็นสถาบันที่มีคุณค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ผู้บริหารและพนักงาน มว. ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายของสถาบันให้ครอบคลุมคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ดังนี้

1. พอเพียง โดยมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2. วินัย โดยการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง องค์กร สังคม และปฏิบัติตามจริยธรรมและเคารพกฎหมาย

3. สุจริต โดยมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และปฏิเสธความไม่สุจริตของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

4. จิตอาสา โดยความใส่ใจต่อสังคม สาธารณะ และอาสาทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเมื่อมีโอกาส โดยมิได้หวังผลตอบแทน

5.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้เอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ