ดร.ปิยพัฒน์ นักมาตรฯ มว.ร่วมสร้างเครือข่ายอัจฉริยะระดับโลก ณ เมืองลินเดา เยอรมนี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยเพื่อดำเนินการร่วมกับคณะผู้จัดงานประชุม ณ เมืองลินเดา ในการคัดเลือกเยาวชน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 66  ( Lindau Nobel Laureate Meeting 2016 ) ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559 ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งครั้งนี้ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม โดยมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 30 คน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวน 402คนจาก 80ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เรื่อยมา โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัล โนเบล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งได้มีการเชื้อเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureates) และมีการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับหัวกะทิจากทั่วโลกให้เข้าร่วมการประชุมซึ่งจะมีขึ้นทุกๆปี ในช่วงระหว่างปลายเดือน มิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา โดยจัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมีและ สรีรวิทยาหรือ แพทยศาสตร์ และสำหรับปี 2559 จะเป็นปีของสาขาฟิสิกส์

สำหรับในเมืองไทยได้มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 ตัวแทนประเทศไทยตั้งแต่ 2551-2559 มีทั้งหมด 45 คน ส่วนการคัดเลือกผู้แทนนั้นเรียกได้ว่าต้องลุ้นกันพอสมควร โดยเริ่มจากการ สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเลือกจากผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 จนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประชุมในแต่ละปี  จากนั้นก็จะมีการส่ง ประวัติผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกรอบแรกไปยังผู้แทนสมาชิกคณะผู้ก่อตั้งการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาและได้นำความขึ้นกราบบังคม ทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนเป็น ขั้นตอนสุดท้าย

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน คลิปข่าวพระราชสำนัก