ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (11 กรกฎาคม 2559)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งสถาบันจะนำเสนอสาระสำคัญของแผนแม่บทฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ  ความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับในการประชุม สถาบันจะนำไปประมวลและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อ ครม. เพื่อประโยชน์ในการขยายผลของการนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน และในการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของภาคีทุกส่วน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Steakholder) ได้รับทราบสาระสำคัญภายในแผนแม่บทฯ เป็นเวทีสาธารณะที่ได้ร่วมกันทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนแม่บทฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Steakholder) ที่นำเสนอข้อขาดตกบกพร่องที่พบ  อันจะนำไปสู่การเพิ่มเติมในแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ