ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง (11 กรกฎาคม 2559)

นายชาญชัย  อมรสกุล นักมาตรวิทยา ชำนาญการ ห้องปฏิบัติการแรง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล เป็นประธานเปิดการประชุมแก่สมาชิกชมรมมาตรวิทยาความแข็ง ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและรับรอง Comparison Protocol รหัส MH01 :  Hardness Measurement Rockwell Scale B, MH02 :  Hardness Measurement Rockwell Scale C และ MH07 :  Hardness Measurement Rockwell Scale 30T” ในช่วง 25-100 HRB, 25-65 HRC และ 30-80 HR30T (Reference block) และในช่วง 30-90 HRB และ HR30T (Cylindrical and Flatness artifact)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความสามารถในการวัดและทดสอบความแข็งหน่วย HRB, HRC และ HR30T ของชิ้นงานปกติ ชิ้นงานเพลา และชิ้นงานเรียบ บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมโดย ดร.มนตรี  ผักกระโทก นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการความแข็ง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี