ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง (11-12 กรกฎาคม 2559)

ห้องปฏิบัติการความแข็ง  ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จัดประชุมให้แก่สมาชิกชมรมมาตรวิทยาความแข็ง ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและรับรอง Comparison Protocol รหัส MH04 :     Hardness Measurement Vicker Scale HV5 และ HV10″ ในช่วง 100, 300, 500, 700 และ 900 (Reference block) และ ในช่วง 300 และ 800 (Cylindrical and Flatness artifact) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความสามารถในการวัดและทดสอบความแข็งหน่วย HV5 และ HV10 บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมโดย ดร.กิตติสัณห์  มงคลสุทธิรัตน์ นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการความแข็ง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี