มว. คว้ารางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ AA ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้จำแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 8 ประเภท ซึ่ง มว. จัดอยู่ในหน่วยงานของรัฐประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน  ในการประเมิน ITA ในปีนี้ มว. ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 95.33 จัดเป็นอันดับที่ 4 ของกระทรวง อว. และอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 55 องค์การมหาชน

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่สำนักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการประเมินสถานะและปัญหาในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยในการประเมิน ITA ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัดประเมินผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และการประมวลผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้

  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ และ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน และ 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ มว. ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยได้นำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนในองค์กรที่จะร่วมกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังที่ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยให้คำมั่นว่า “จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf ประกาศนียบัตร 28 ตุลาคม 2021 10:06 am 331 KB 74