อบรม การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (2-3 ธันวาคม 2564)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมในหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดย นายอาณัฐชัย  วงค์จักร์ และนายโสภณรัตน์ รัตนสมบัติ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานวิเคราะห์ก๊าซ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลัการสอบเทียบ Gas Analyzer และวิธีการประเมินค่าความไม่แน่นอน  สามารถเลือกใช้ก๊าซผสมมาตรฐานได้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของเครื่องมือ  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) จ.ปทุมธานี

+