อบรม GHP ให้ชุมชนโรงสีข้าว (14 มกราคม 2565)

ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน Good Hygiene Practices : GHP การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว” บรรยายโดย คุณวีรภณ ทาวงษ์ วิทยากรจากบริษัท ที.พี. คอนซัลท์ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งกิจกรรมการอบรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดำเนินการโดย มทร.ธัญบุรี และโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของข้าวไทยสู่ชุมชน ดำเนินงานโดย มว. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และนำนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์โรงสีข้าวภายในจังหวัดปทุมธานี  สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง (มว.) จ.ปทุมธานี