สัมมนา การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ความชื้น และแสง อย่างง่าย (20 มกราคม 2565)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การทวนสอบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ ความชื้น และแสง อย่างง่าย” ภายใต้งาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมาตรวิทยาในสาขาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน  อีกทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญต่อมาตรวิทยา  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  ในงานดังกล่าวยังเปิดให้ผู้สนใจนำเครื่องมือเพื่อเข้ารับการตรวจสอบด้วยวิธีการอย่างง่าย และมุ่งเน้นการวัดที่สามารถต่อยอดงานในด้านต่างๆ ทั้งการตรวจสอบ และการทวนสอบได้ด้วยตัวเองอีกด้วย  ภายในงานได้ให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การทวนสอบเครื่องวัดความชื้นข้าว และ moisture analyzer” บรรยายโดยนางธสร  สิงหะเนติ “สาธิตการทวนสอบด้วย TRM ความชื้นในข้าวที่ 14% สำหรับ rice/paddy moisture meter และที่ 4% สำหรับ moisture analyzer” บรรยายโดยนางสาวพจนารถ พิมน้อม และนายพลวัฒน์ จำปาเรือง หัวข้อ “การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส” บรรยายโดย ดร.อ้อยใจ  อ่องหร่าย “สาธิตการทวนสอบด้วย ice-point ที่ 0 °C” บรรยายโดยนายอมรเทพ  ลี้เกรียงไกร หัวข้อ “การทวนสอบเครื่องมือวัดความชื้น” บรรยายโดยนางธสร  สิงหะเนติ “สาธิตการทวนสอบด้วยเกลืออิ่มตัวที่ 54%rh” บรรยายโดยนายพงศ์เทพ  ภู่อุณฑะโร และหัวข้อ “การทวนสอบแอปพลิเคชันการวัดแสง” บรรยายโดย ดร.ธาดา แก้วประเสริฐ รวมถึง “สาธิตการทวนสอบค่า PPED ของแอปพลิเคชันวัดแสงสำหรับการปลูกพืช” บรรยายโดยนายชยุตม์ เจริญกิจ และนายณัฐพงค์ ดำด้วง วิทยากรทุกท่านเป็นนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ