หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ

คุณสมบัติ

อายุ 35-45 ปี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี/การเงิน

มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 15  ปี

ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน หรือชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

มีประสบการณ์ด้านการบริหารในตำแหน่งผู้จัดการแผนกไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐหรือสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้ ความเข้าใจในด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการบริหารการจัดซื้อหรือพัสดุ

มีความรู้ทักษะ การจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบการเงินรวม

มีประสบการณ์การปิดงบการเงิน และจัดงบการเงิน ในธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป

มีประสบการณ์ในการชี้แจงข้อมูลด้านภาษีต่อกรมสรรพากร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจประเมินความเสี่ยง ข้อบกพร่อง และควบคุมภายใน ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานในด้านวิชาการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานในด้านวิชาการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการปฏิบัติการ

 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทำบัญชี วิธีการการคลัง วิธีการบริหารการจัดซื้อ(พัสดุ) ของทางภาครัฐ เอกสารรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี เพื่อให้รายงานฐานะทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐกำหนดไว้
 2. ตรวจสอบ ตรวจประเมินความเสี่ยง ข้อบกพร่อง และแก้ไขปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชี และการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงินถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน
 3.   ตรวจติดตาม และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ สถาบัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานผลการติดตามประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
 4. ตรวจติดตาม กำกับ และควบคุมการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามที่เป้าหมย ภายใต้กรอบกฎหมายกำหนด พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ
 5. จัดเตรียมกรอบคำของบประมาณของฝ่ายบริหารกลาง ให้มีเพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนงานและกิจกรรมของฝ่ายบริหารกลาง และ สถาบัน
 6. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

ด้านการวางแผน

 1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ สถาบัน
 2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนด
 3. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการจัดหาพัสดุ ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานงานทำงานร่วมกันในทีม โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายใน และภายนอก สถาบัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
 3. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น รายงานผล หรือแก้ไขตามข้อสังเกตของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 4. ชี้แจง ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ต่อ กรมสรรพากร สำหรับการตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ชี้แจง ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ต่อ หน่วยงานภาครัฐอื่น แล้วแต่กรณี

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในกเรื่องเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ตนมีความรับผิดชอบ หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในหรือภายนอก เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. กำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ สถาบัน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ด้านการบริหาร

 1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 2. มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
 5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และ คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการของสถาบัน