ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ มว. (14-15 กรกฎาคม 2559)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารและนักมาตรวิทยาให้การต้อนรับ Mr. Wilfried SCHULTZ จาก German Accreditation Bodies (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH : DAkkS ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการความดัน ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี