นักมาตรวิทยา กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ

คุณสมบัติอัตรากำลังที่ต้องการ/Qualifications
1. อายุไม่เกิน/Age not over 30 ปี
ระดับการศึกษา/Education degree ปริญญาตรี หรือ โท
หลักสูตร – สาขาวิชา/Field of study ชีววิทยา / ชีวเคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ-เน้นงานโปรตีน
2. ประสบการณ์/ Experience ความสามารถพิเศษ (หากมี)
    – มีประสบการณ์ใช้และบำรุงรักษา เครื่องมือเทคนิคด้าน HPLC และ GC เช่น HPLC-UV, LC-MS/MS, MALDI-TOF MS, Q-TOF เป็นต้น
    – ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
    – มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
    – มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
3.หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอ/Responsibilities of Position
    – ทำงานการวัดด้านมาตรวิทยาชีวภาพ เน้นการวิเคราะห์โปรตีน
    – พัฒนาวิธีการวัดสำหรับ โปรตีน และ งานทางด้านเคมีคลินิก
    – เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศในรายการต่างๆ ทางด้าน โปรตีนและ ด้านเคมีคลินิก
    – ช่วยเหลืองานด้านการวัด DNA
    – รับผิดชอบจัดทำเอกสาร ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO 17034 และ ISO/IEC 17043
    – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สนใจส่งใบสมัครมาได้ที่ ดร.กิตติยา เชียร์แมน  kittiya@nimt.or.th หรือ ดร.กาญจนา หงษ์ทอง kanjana@nimt.or.th