รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยโครงการพัฒนาวิธีวัดเชิงปริมาณทางเคมีคลินิก

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยโครงการพัฒนาวิธีวัดเชิงปริมาณทางเคมีคลินิก

จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 25,000-27,000 บาท
ระยะเวลา 12 เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน เทคโนธานี รังสิต-คลองห้า ปทุมธานี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ทำงานในห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เป็นผู้ช่วยวิจัย
2. วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
3. จัดทำรายงานสรุป
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิง/ชาย
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. วุฒิการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี เคมีเทคนิค ระดับปริญญาโทขึ้นไป
5. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง HPLC, GC, LC-MS, GC-MS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่ง CV ที่ ดร. จินตนา, email: jintana@nimt.or.th