มว. เปิดตัวมาตรฐานการวัดค่าสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิด้วยวิธี Guarded hot plate (GHP) หนุนการพัฒนานวัตกรรมวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบันของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความเจริญเติบโตของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตและภาคบริการที่ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างอาคารน้อยใหญ่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อตอบสนององค์ประกอบและความต้องการทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ล้วนมีความต้องการใช้พลังงานมาก ทั้งในเรื่องของแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบการผลิตเป็นต้น โดยในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างจริงจัง โดยมีการวางแผนตั้งแต่การออกแบบซึ่งใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเลือกใช้วัสดุในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

ฉนวนกันความร้อน หรือ Thermal Insulation นับว่ามีความจำเป็นต่อสิ่งปลุกสร้างที่ถูกนำมาใช้ในการประหยัดพลังงาน ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่ดีคือ “ฉนวนกันความร้อนที่มีค่าสภาพนำความร้อนต่ำที่สุด” การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การอนุรักษ์พลังงาน

ปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  วัสดุฉนวนความร้อน เช่น มอก. 2303-2564 แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่ หรือ มอก. 1384 -2548   ฉนวนกันความร้อนพอลิเอทิลีนโฟม เป็นต้น ซึ่งกำหนดให้การวัดค่าสภาพนำความร้อนของผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน ASTM C177 standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus ซึ่งเป็นวิธีการเช่นเดียวกับ ISO 8302 Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Guarded hot plate apparatus ซึ่งเป็นวิธีการวัดค่าสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิด้วยวิธี Guarded Hot Plate (GHP)

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่พบว่าประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่มีระบบวัดด้วยวิธีการเหล่านี้ ซึ่งนั่น จึงกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิตไม่ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในขณะที่กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดฉนวนใยแก้วเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้การวัดค่าความต้านทานความร้อนต้องทำโดยวิธีการและหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประกาศกำหนดดังกล่าว การมีระบบวัดค่าสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิ จะเป็นการช่วยพัฒนานวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยจะทำให้มีแหล่งวัดค่าสภาพนำความร้อน ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมและทำให้นวัตกรรมหรือสินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

การวัดค่าสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิด้วยวิธี Guarded Hot Plate (GHP)

 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการศึกษาวิจัยวิธีการวัดค่าสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิด้วยวิธี Guarded Hot Plate (GHP)    โดย มว.ได้พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดดังกล่าวให้มีศักยภาพในการรองรับการวัดในช่วงอุณหภูมิ -160 °C ถึง 600 °C  เป็นที่แรกของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการการวัดในช่วงอุณหภูมิและวิธีการขั้นปฐมภูมิ

ปัจจุบัน มว. มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ การวัดค่าสภาพนำความร้อนขั้นปฐมภูมิด้วยวิธี Guarded Hot Plate (GHP) เพื่อถ่ายทอดค่าความถูกต้องไปยังห้องปฏิบัติการระดับทุติภูมิ ผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมและหน่วยวิจัยผลิตนวัตกรรม และมีแผนที่จะสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ดร.อธิคม มาน้อย  โทร. 02-5775100 ต่อ 1305   Email : athikom@nimt.or.th

ฝ่ายบริการลูกค้า (CS) : โทร. 02-5775100 ต่อ 3101-3103  Email : cs@nimt.or.th