ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “GNSS signals, implementations and applications”

ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “GNSS signals, implementations and applications” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ซึ่งจะมีกิจกรรมการบรรยายเพื่อเผยแพร่และสาธิตการรบกวนของสัญญาณ GNSS รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ใช้งานภายในด้านต่างๆ ในเรื่อง สัญญาณ GNSS การรบกวนของสัญญาณ การประยุกต์ใช้งาน GNSS ในด้านต่างๆ รวมไปถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานข้อมูลและอุปกรณ์ทางอวกาศ การจัดสรรช่องสัญญาณสำหรับความถี่ในย่านการใช้งานของสัญญาณ GNSS และการนโยบายป้องกันการรบกวนและบ่งชี้ึความแท้จริงของสัญญาณเพื่อระบุตำแหน่ง นำทางและบอกเวลาที่ถูกต้อง แม่นยำ ตลอดการรับสัญญาณโดยเฉพาะการรับสัญญาณในเวลาจริง การสันนาครั้งนี้จะยกหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานและบริการภาคสาธารณะสำหรับวิพากษ์และแลกเปลี่ยนประสพการณ์ในการใช้สัญญาณ GNSS เพื่อให้เข้าใจในหัวข้อนี้ ทราบแนวทางการจัดการและป้องกันสัญญาณรบกวนและแทรกแทรงอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลการรับสัญญาณและการตีความจากผลการวัดตามกระบวนการสากลและเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยด้านนี้ต่อไป

ในการนี้ ชมรมมาตรวิทยา สาขาไฟฟ้า จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณทยาทิพย์ 0 2577 5100 ต่อ 1335 อีเมล thayathip@nimt.or.th

 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานสัมมนาเรื่อง GNSS signals, implementations and applications ในวัน ศ ที่ 3 ก.พ. 2566 เป็นที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลอง 5  

————————————————————————————————