กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (13 มกราคม 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วย ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า และนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.คมสัน  กลิ่นสุคนธ์  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์  พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่  ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตามที่กรมอุทกศาสตร์  ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานเวลากับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดเวลา  การรักษาเวลา  และการให้บริการเทียบเวลาแก่ประชาชน  การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาระบบราง และอาคารผดุงมาตร (มว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี