การประชุมวิชาการ 2566 การส่งเสริมบริหารจัดการและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดนครราชสีมา 27-31 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา