อบรม “บริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้อขัดแย้งเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” (23-24 มกราคม 2566)

ดร.จรัญ  ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้อขัดแย้งเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร” “Change & Conflict Management for Excellent Performance Program”  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน มว. ในระดับผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน / กำกับดูแลกลุ่มงาน โดย ดร.สุรชัย  โฆษิตบวรชัย  ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ (StepPlus)  ซึ่งการอบรมหัวข้อดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ มีรูปแบบ ทักษะพัฒนาผู้บริหารในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร  ทำให้บุคลากรทุกคนก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง และสามารถบริหารความขัดแย้ง  ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง  ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  ทำให้ผลลัพธ์การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่ดีและสามารถเพิ่มผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารมาตรธำรง มว. จังหวัดปทุมธานี