บ. ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (20 มกราคม 2566)

ดร.สิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมด้วยนักมาตรวิทยาจากฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ให้การต้อนรับ ดร.ธเนศ  พฤทธิวรสิน และคณะ จากบริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัท ในด้านมาตรวิทยา  ซึ่งมาตรวิทยาถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีควอนตัมเป็นอย่างสูง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมและชิ้นงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศได้  กิจกรรมการเยี่ยมชมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารพัฒนาระบบราง และอาคารผดุงมาตร มว. จังหวัดปทุมธานี