อบรม หลักสูตรการนำใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับองค์กรยุคใหม่ (10 มีนาคม 2566)

บล็อกเชน คือ เทคโนโลยีตัวจริงที่เข้ามาปฏิวัติการทำงานในทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรมและปฏิวัติการดำเนินธุรกรรม จากการประมวลผลแบบมีศูนย์กลาง ไปสู่การประมวลผลแบบไม่มีศูนย์กลาง  ข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสให้มีความมั่นคง ปลอดภัยสูง และถูกจัดเก็บแบบกระจายในระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานร่วมกัน  มีระบบการเข้ารหัสชั้นสูงและการตรวจสอบการดำเนินธุรกรรม ให้มีความถูกต้องและโปร่งใสร่วมกัน  เทคโนโลยีบล็อกเชนได้ขจัดคนกลางเพื่อลดการควบคุมและการถูกแทรกแซงจากคนกลาง  การขจัดค่าธรรมเนียมจากคนกลางของระบบธุรกิจออกไป  โดยบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันและในยุคต่อไป  โดยสามารถประยุต์ใช้ในงานต่างๆ ดังนี้  เช่น การทำสัญญาต่างๆ ทางธุรกิจ ให้มีความปลอดภัยสูง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  การออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) ทั้งด้านการศึกษา และ ด้านประกาศนียบัตรของสินค้าหรือบริการ  งานสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญสูง โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ช่น บริการการจัดเก็บเอกสารสัญญาที่มีความสำคัญต่างๆ  ในการนี้กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง จึงได้จัดอบรมหลักสูตร การนำใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับองค์กรยุคใหม่ ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปในองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป จากวิทยากร นายดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจาดี  ผู้มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษางานด้านการวางระบบ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมามากกว่า 23 ปีทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นวิทยากรบบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในหัวข้อ Digital Transformation and Enterprise Architecture  กิจกรรมการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ hybrid ทั้ง onsite-online ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานกลาง และห้องประชุมอาคารมาตรธำรง (มว.) จังหวัดปทุมธานี