อบรมหลักสูตร “การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน” (14-15 มีนาคม 2566)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อ “ การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน : Verification of the Calibration Result of Pressure Standard Equipment and the Usage ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับหน่วยงานที่มีเครื่องมือวัดด้านความดันทุกประเภท ยกเว้น Pressure Balance เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม มีความสามารถกำหนดเกณฑ์การใช้งานและประเมินผลการสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐานได้อย่างถูกวิธี และสามารถใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทำประวัติผลการสอบเทียบเพื่อใช้ในการพิจารณาอัตราการ Drift ต่อปี ของเครื่องมือมาตรฐาน ตลอดจนสามารถบอกวิธีดำเนินการในกรณีผลการสอบเทียบของเครื่องมือมาตรฐานอยู่นอกเกณฑ์ที่กำหนด

บรรยายโดย นายลิขิต ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล และนายเชวง คำนวนศักดิ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการกลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี อาทิประเภทของเครื่องมือมาตรฐานด้านความดันและวิธีการสอบเทียบโดยสังเขป, การกำหนดเกณฑ์การยอมรับของผลการสอบเทียบให้สอดคล้องกับการใช้งาน และการทวนสอบผลการสอบเทียบ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับผลการสอบเทียบ เป็นต้น และการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือ, การจัดทำประวัติผลการสอบเทียบในรูปของกราฟ การวิเคราะห์และการทำ Correction ผลการสอบเทียบ กรณีผลการสอบเทียบไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ที่กำหนด พร้อมทั้งการตอบข้อซัก-ถาม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง (มว.) จ.ปทุมธานี